Неправильні дієслова у німецькій мові. Таблиця.

Христя

15.06.2021

Немає часу читати? Ми надішлемо вам посилання на пошту і ви зможете повернутися до статті в будь-який час

Цікавий факт! Останнім часом межі понять «сильні» і «неправильні» дієслова в німецькій мові досить розмиті. Нерідко для спрощення процесу навчання всі німецькі дієслова поділяють тільки на дві групи:

 • слабкі – утворення основних форм яких піддається чіткій класифікації;
 • всі інші = сильні + неправильні дієслова. При утворенні Imperfekt (Präteritum) і Partizip II у яких зазвичай виникають труднощі. До цієї категорії можна віднести як сильні дієслова, так і неправильні дієслова.

Неправильні дієслова – це ті дієслова-вийнятки, що утворюють форми минулого часу не за правилами. Не існує жодних ознак, за якими можна було б визначити, це слабке, сильне чи не правильне дієслово. Тому список сильних (неправильних) дієслів  доведеться вчити напам’ять. Усього в цьому списку менше 200 слів.

Неправильні дієслова зручно вчити за допомогою таблиці. У таблиці зазначаються наступні форми:

 • інфінітив;
 • простий минулий час (Präteritum);
 • дієприкметник минулого часу (Partizip II), який використовується для утворення минулого часу перфект і майбутнього часу Futurum II.

!!! Таблиця містить також і форму 3 особи однини дієслів у теперішньому часі (оскільки в деяких дієсловах відбувається чергування кореневої голосної у теперішньому часі).

!!! Радимо починати знайомство з неправильними дієслова з найпоширеніших, їх близько 100. Крім того, для зручності запам’ятовування, ми пропонуємо вчити третю форму разом з допоміжними дієсловами haben або sein (у момент мовлення це врятує вас від болісного згадування правила їх використання).

Примітка! Коли мова йде про 200 дієслів, маються на увазі кореневі основи. Наприклад, дієслово gehen є неправильним, його ви знайдете у таблиці. Однак неправильними є також усі похідні від нього:

 • begehen;
 • angehen;
 • eingehen;
 • umgehen;
 • untergehen;
 • zurückgehen тощо.

Тому, якщо ви використовуєте такі дієслова, не забувайте, що вони теж неправильні.

Infinitiv Переклад Präsens Präteritum Partizip II
backen пекти bäckt / backt buk / backte hat gebacken
befehlen наказувати befiehlt befahl hat befohlen
beginnen починати beginnt begann hat begonnen
beißen кусати beißt biß hat gebissen
bergen рятувати birgt barg hat geborgen
bersten лопнути birst barst ist geborsten
biegen гнути biegt bog hat gebogen
bieten пропонувати bietet bot hat geboten
binden зв’язувати bindet band hat gebunden
bitten просити bittet bat hat gebeten
blasen дути bläst blies hat geblasen
bleiben залишатися bleibt blieb ist geblieben
braten жарити brät briet hat gebraten
brechen ламати bricht brach hat/ist gebrochen
brennen горіти brennt brannte hat gebrannt
bringen приносити bringt brachte hat gebracht
denken думати denkt dachte hat gedacht
dreschen молотити drischt drosch hat gedroschen
dringen проникати dringt drang hat/ist gedrungen
dürfen могти (мати дозвіл) darf durfte hat gedurft
empfangen приймати empfängt empfing hat empfangen
empfehlen рекомендувати empfiehlt empfahl hat empfohlen
erlöschen потухати, припинятися erlischt erlosch ist erloschen
erschrecken лякатися erschrickt erschrak ist erschrocken
essen їсти isst hat gegessen
fahren їхати, їздити fährt fuhr hat/ist gefahren
fallen падати fällt fiel ist gefallen
fangen ловити fängt fing hat gefangen
fechten фехтувати ficht focht hat gefochten
finden знаходити findet fand hat gefunden
flechten плести flicht flocht hat geflochten
fliegen літати fliegt flog hat/ist geflogen
fliehen втікати flieht floh ist geflohen
fließen текти, литися fließt floss ist geflossen
fressen жерти frisst fraß hat gefressen
frieren замерзати friert fror hat gefroren
gären бродити gärt gor ist gegoren
gebären народжувати gebärt = gebiert gebar hat/ist geboren
geben давати gibt gab hat gegeben
gedeihen рости, процвітати gedeiht gedieh ist gediehen
gehen йти, ходити geht ging ist gegangen
gelingen вдаватися (про справу) gelingt gelang ist gelungen
gelten коштувати, цінуватися gilt galt hat gegolten
genesen одужувати genest genas ist genesen
genießen насолоджуватися genießt genoss hat genossen
geschehen відбуватися geschieht geschah ist geschehen
gewinnen вигравати gewinnt gewann hat gewonnen
gießen лити, наливати gießt goss hat gegossen
gleichen вирівнювати gleicht glich hat geglichen
gleiten ковзати gleitet glitt ist geglitten
glimmen тліти glimmt glimmte = glomm hat geglimmt/geglommen
graben копати gräbt grub hat gegraben
greifen братися (за щось) greift griff hat gegriffen
haben мати hat hatte hat gehabt
halten тримати hält hielt hat gehalten
hängen висіти hängt hing hat gehangen
hauen рубати haut haute = hieb hat/ist gehauen
heben піднімати hebt hob hat gehoben
heißen називатися heißt hieß hat geheißen
helfen допомагати hilft half hat geholfen
kennen знати kennt kannte hat gekannt
klingen дзвеніти klingt klang hat geklungen
kneifen щипати kneift kniff hat gekniffen
kommen приходити kommt kam ist gekommen
können могти kann konnte hat gekonnt
kriechen повзати kriecht kroch ist gekrochen
laden вантажити, запрошувати lädt lud hat geladen
lassen дозволяти, веліти läst ließ hat gelassen
laufen бігати läuft lief ist gelaufen
leiden страждати, терпіти leidet litt hat gelitten
leihen позичати leiht lieh hat geliehen
lesen читати liest las hat gelesen
liegen лежати liegt lag hat gelegen
löschen гасити, стирати (написане) löscht losch hat geloschen
lügen брехати lügt log hat gelogen
mahlen молоти mahlt mahlte hat gemahlen
meiden уникати meidet mied hat gemieden
melken доїти melkt melkte hat gemolken/gemelkt
messen вимірювати misst maß hat gemessen
mißlingen не вдаватися mißlingt mißlang ist mißlungen
mögen любити, хотіти mag mochte hat gemocht
müssen бути повинним muss musste hat gemusst
nehmen брати nimmt nahm hat genommen
nennen називати nennt nannte hat genannt
pfeifen свистіти pfeift pfiff hat gepfiffen
preisen хвалити preist pries hat gepriesen
quellen бити фонтаном quillt quoll ist gequollen
raten радити rät riet hat geraten
reiben терти reibt rieb hat gerieben
reißen рвати reißt riss hat/ist gerissen
reiten їздити верхи reitet ritt hat/ist geritten
rennen бігти rennt rannte ist gerannt
riechen нюхати riecht roch hat gerochen
ringen боротися, добиватися ringt rang hat gerungen
rinnen текти rinnt rann ist geronnen
rufen кричати, кликати ruft rief hat gerufen
salzen солити salzt salzte hat gesalzen/gesalzt
saufen пити, пиячити säuft soff hat gesoffen
saugen сосати saugt sog = saugte hat gesogen/gesaugt
schaffen створювати, творити schafft schuf hat geschaffen
scheiden розділяти scheidet schied hat/ist geschieden
scheinen світити, сяяти scheint schien hat geschienen
schelten сварити schilt schalt hat gescholten
scheren стригти schiert schor hat geschoren
schieben рухати, штовхати schiebt schob hat geschoben
schießen стріляти schießt schoss hat geschossen
schlafen спати schläft schlief hat geschlafen
schlagen бити schlägt schlug hat geschlagen
schleichen підкрадатися schleicht schlich ist geschlichen
schleifen точити schleift schliff hat geschliffen
schließen закривати schließt schloss hat geschlossen
schlingen обвивати schlingt schlang hat geschlungen
schmeißen кидати schmeißt schmiss hat geschmissen
schmelzen танути schmilzt schmolz hat/ist geschmolzen
schneiden різати schneidet schnitt hat geschnitten
schreiben писати schreibt schrieb hat geschrieben
schreien кричати schreit schrie hat geschrien
schreiten крокувати schreitet schritt ist geschritten
schweigen мовчати schweigt schwieg hat geschwiegen
schwellen пухнути schwillt schwoll ist geschwollen
schwimmen плавати schwimmt schwamm ist geschwommen
schwinden спадати, зникати schwindet schwand ist geschwunden
schwingen махати, розмахувати schwingt schwang hat geschwungen
schwören клястися schwört schwor/schwur hat geschworen
sehen дивитися sieht sah hat gesehen
sein бути ist war ist gewesen
senden посилати, відправляти sendet sandte hat gesandt
singen співати singt sang hat gesungen
sinken опускатися, занурюватися sinkt sank ist gesunken
sinnen думати, розмірковувати sinnt sann hat gesonnen
sitzen сидіти sitzt saß hat gesessen
sollen бути зобов’язаним soll sollte hat gesollt
speien випльовувати speit spie hat gespien
spinnen прясти spinnt spann hat gesponnen
sprechen говорити spricht sprach hat gesprochen
sprießen проростати sprießt spross ist gesprossen
springen стрибати springt sprang ist gesprungen
stechen колоти sticht stach ist gestochen
stehen стояти, перебувати steht stand hat gestanden
stehlen красти stiehlt stahl hat gestohlen
steigen підніматися steigt stieg ist gestiegen
sterben вмирати stirbt starb ist gestorben
stinken смердіти stinkt stank hat gestunken
stoßen штовхати stößt stieß hat/ist gestoßen
streichen гладити streicht strich hat gestrichen
streiten сперечатися streitet stritt hat gestritten
tragen носити trägt trug hat getragen
treffen зустрічати trifft traf hat getroffen
treiben гнати treibt trieb hat/ist getrieben
treten ступати tritt trat hat/ist getreten
trinken пити trinkt trank hat getrunken
trügen обманювати trügt trog hat getrogen
tun робити tut tat hat getan
verderben псувати verdirbt verdarb hat/ist verdorben
verdrießen сердити, докучати verdrießt verdross hat verdrossen
vergessen забувати vergisst vergaß hat vergessen
verlieren втрачати, губити verliert verlor hat verloren
verzeihen прощати verzeiht verzieh hat verziehen
wachsen рости wächst wuchs ist gewachsen
wägen зважувати wägt wog hat gewogen
waschen мити wäscht wusch hat gewaschen
weichen пом’якшувати, відступати weicht wich ist gewichen
weisen вказувати weist wies hat gewiesen
wenden повертати wendet wandte = wendete hat gewandt/gewendet
werben рекламувати wirbt warb hat geworben
werden ставати (кимось) wird wurde ist geworden
werfen кидати wirft warf hat geworfen
wiegen гойдати; важити wiegt wog hat gewogen
winden мотати windet wand hat gewunden
wissen знати weiß wusste hat gewusst
wollen хотіти will wollte hat gewollt
ziehen тягти zieht zog hat/ist gezogen
zwingen змушувати zwingt zwang hat gezwungen

 

Поділитися:

Христя

15.06.2021

Викладачі

Софі

Керівник і ідейний натхненник проекту. Доктор філології.

Озмен Кара

Магістр філології, рідна мова – німецька

Богдана

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича

Іван

Магістр філології, перекладач німецьких і англійських мов.

Анна

Куратор

Заявка

Заявка опции темы